Natječaj za zapošljavanje: Voditelj/-ica - koordinator/-ica programskih aktivnosti

Natječaj za zapošljavanje: Voditelj/-ica - koordinator/-ica programskih aktivnosti

Skraćeni opis poslova: provedba aktivnosti projekta “Svi za Pogon - Pogon za sve”, provedba promidžbenih aktivnosti, objava javnog poziva i zaprimanje prijava za sudjelovanje u Programu Pogona, razrada programa zajedno s izvoditeljima programa, asistencija u realizaciji programa. provedba projekata i programskih aktivnosti. Rok za prijavu: 18.12.2018.

Na temelju članka 27. stavka 2.  Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, zamjenica ravnateljice Sonja Soldo, na temelju Odluke od 29.10.2018., raspisuje:

Javni natječaj

za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj/-ica - koordinator/-ica programskih aktivnosti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je javna neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.

Skraćeni opis poslova: provedba aktivnosti projekta Svi za Pogon - Pogon za sve, provedba promidžbenih aktivnosti, objava javnog poziva i zaprimanje prijava za sudjelovanje u programu Pogona, razrada programa zajedno s izvoditeljima programa, asistencija u realizaciji programa, provedba projekata i programskih aktivnosti; detaljan opis posla dostupan u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Natječaj je otvoren od 03.12.2018. do 18.12.2018.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Radnik radi u nepunom radnom vremenu, u trajanju od 20 sati tjedno. Radno vrijeme se raspoređuje fleksibilno, ovisno o potrebama posla.

Natječaj se raspisuje zbog otvaranja novog radnog mjesta, u sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!, koje uključuje poslove: provedbe programskih aktivnosti u sklopu projekta, objava javnih Poziva i zaprimanje prijava, razrada programa zajedno s izvoditeljima programa, asistencija u realizaciji programa, promotivne aktivnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN,br.123/03,198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15). Prednost imaju kandidati s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
  • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
  • dobro poznavanje rada na računal
  • uaktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pod oznakom VŠS podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima.

Pod oznakom VSS podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima.

Prijava mora sadržavati:

  • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo – do 1 stranice
  • Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
  • Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
  • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
  • Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (preslika)
  • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde evidencije HZMO-a ili ugovora o radu ili ugovora o djelu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Voditelj - koordinator programskih aktivnosti“.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Povezani sadržaj